SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA DRUŽBE TELEING

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Družba TELEING d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: TELEING ali operater) v okviru svoje gospodarske dejavnosti ustvarja, razvija in trži storitve elektronskih komunikacij in opreme. Splošni pogoji za opravljanje telekomunikacijskih storitev v omrežju TELEING (v nadaljevanju: splošni pogoji) urejajo pogoje za opravljanje in zagotavljanje tržnih telekomunikacijskih storitev v omrežju TELEING, (v nadaljnjem besedilu: storitve TELEING) in sicer:

 • firmo in sedež operaterja,
 • pogoje, postopke in roke za izgradnjo priključkov v omrežju TELEING,
 • pogoje, obseg in način opravljanja storitev TELEING,
 • pogoje in postopke za priključitev terminalske opreme naročnika na omrežje TELEING,
 • pogoje za sklenitev, spremembo in prekinitev naročniškega razmerja,
 • način reševanja ugovorov in reklamacij,
 • cene storitev in
 • vzorčno naročniško pogodbo.

TELEING opravlja storitve pod pogoji in na način kot je določen z veljavnimi predpisi, splošnimi pogoji, naročniško pogodbo in dogovori. Splošne pogoje lahko dopolnjujejo posebni dogovori med pogodbenikoma, ki morajo biti sklenjeni v pisni obliki. Če splošni pogoji in posebni dogovori niso usklajeni, veljajo posebni dogovori. Splošni pogoji, posebni pogoji in dogovori glede uporabe posameznih storitev ter navodila smiselno veljajo tudi za uporabnike.

2. člen

Storitve TELEING so predvsem naslednje telekomunikacijske in informacijske storitve:

 • širokopasovni dostop do interneta,
 • javno dostopne telefonske storitve,
 • distribucija signalov televizijskih in radijskih programov,
 • navidezna zasebna omrežja,
 • gostovanje aplikacij in strežnikov,
 • elektronska pošta,
 • videotelefonija,
 • vzdrževanje opreme v lasti TELEING v skladu s temi splošnimi pogoji,
 • vzdrževanje delovanja storitev v skladu s temi splošnimi pogoji,

in

 • ostale telekomunikacijske, informacijske ter multimedijske storitve.

TELEING lahko zaradi vključevanja novih storitev in/ali opuščanja oziroma spreminjanja starih storitev spremeni njihov nabor. O spremembah bo TELEING obveščal naročnike na svojem spletnem naslovu www.teleing.si in z drugimi komunikacijskimi sredstvi.

3. člen

Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

 • Omrežje TELEING je javno dostopno omrežje v lasti in/ali upravljanju TELEING.
 • Krajevna zanka je vod za povezavo omrežne priključne točke na objektu končnega uporabnika z glavnim delilnikom TELEING.
 • Terminalska oprema so naprave ali njihov ustrezen del, ki omogočajo uporabniku komuniciranje v omrežju TELEING in so namenjene za priključitev na vmesnike omrežja TELEING.
 • Telekomunikacijska oprema je oprema v lasti TELEING, ki je nameščena v objektu naročnika in določa omrežni zaključek - standardiziran vmesnik, na katerega naročnik priključi terminalsko opremo.
 • Omrežna priključna točka je točka na strani končnega uporabnika, kjer se stikata krajevna zanka in hišna napeljava.
 • Hišna napeljava je vod, ki je namenjen povezavi omrežne priključne točke do komunikacijske opreme, in vod, ki omogoča priključitev terminalske opreme na omrežni zaključek.
 • Omrežni zaključek predstavlja standardiziran vmesnik na komunikacijski opremi TELEING na katerega naročnik priključi svojo terminalsko opremo.
 • Naročnik je vsaka fizična ali pravna oseba, ki z TELEING sklene pogodbo za uporabo storitev TELEING, oziroma pogodbo za njihovo zagotavljanje s strani TELEING.
 • Naročniška pogodba skupaj s splošnimi pogoji in morebitnimi pisnimi dogovori ureja razmerje med TELEING in naročnikom za uporabo storitev TELEING.
 • Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki uporablja storitve TELEING kot končni uporabnik ter fizična ali pravna oseba, ki je s TELEING ter naročnikom sklenila aneks za uporabniško naročniško razmerje.
 • Cenik pomeni Cenik telekomunikacijskih in informacijskih storitev v notranjem in mednarodnem prometu omrežja TELEING.

Ostali izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih imajo enak pomen kot je določen v Zakonu o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 13/07 z vsemi spremembami in dopolnitvami – v nadaljnjem besedilu: (ZEKom) in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisih ter ostali veljavna zakonodaja.

II. FIRMA IN SEDEŽ OPERATERJA STORITEV

4. člen

Firma operaterja storitev se glasi: TELEING, podjetje za trgovino, storitve in telekomunikacij- ski inženiring d.o.o. skrajšana firma se glasi: TELEING d.o.o. Sedež operaterja storitev je: Brnčičeva ulica 49, 1231 Ljubljana-Črnuče.

III. POGOJI, POSTOPKI IN ROKI ZA IZGRADNJO PRIKLJUČKOV V OMREŽJU TELEING 

5. člen

TELEING nastopa v Sloveniji in tujini kot ponudnik telekomunikacijskih storitev s področja elektronskih komunikacij, katerih naročnik je lahko fizična ali pravna oseba. TELEING bo sklenil naročniško pogodbo z vsako polnoletno fizično ali pravno osebo, če bodo to dopuščale tehnične možnosti, in če ne bo upravičenih komercialnih ali finančnih zadržkov.

Naročnik mora za sklenitev naročniškega razmerja predložiti pravilno izpolnjeno naročniško pogodbo in potrebne priloge. Če v pogodbi niso navedeni vsi podatki, ki so nujni za sklenitev naročniškega razmerja, jo TELEING vrne naročniku v dopolnitev. Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko je podpisana s strani naročnika in s strani TELEING.

6. člen

TELEING ni lastnik bakrenega KTV omrežja. Vključitev novega naročnika je pogojena s pogoji in roki, ki so določeni za prej omenjene aktivnosti v pogodbi družbe TELEING z lastnikom bakrenega KTV omrežja. 

Naročnik mora zagotoviti prostor z ustreznimi klimatskimi pogoji za namestitev komunikacijske opreme in ustrezno število napajalnih virov 230V/50Hz, ter ustrezno hišno napeljavo. Namestitev telekomunikacijske opreme lahko opravi naročnik sam na podlagi navodil TELEING ali jo naroči pri TELEING.

Naročnik mora zagotoviti TELEING ali njegovemu pooblaščenemu izvajalcu nemoten dostop do mesta namestitve telekomunikacijske opreme.

 

Telekomunikacijska oprema je last TELEING, ki je upravičen z njo upravljati. Naročnik se zavezuje, da bo s telekomunikacijsko opremo ravnal kot dober gospodar. Naročnik je dolžan poravnati škodo, ki bi nastala na tej opremi po njegovi krivdi. Naročnik je dolžan poravnati tudi škodo ki nastane na opremi v času, ko je v njegovi uporabi. Če v primeru višje sile ne ravna s potrebno skrbnostjo (npr. v času nevarnosti udara strele ne izključi opreme iz elektrike; Če v času grozeče naravne nevarnosti ne zavaruje opreme ipd.). TELEING zagotavlja dogovorjeno kvalitetno svojih storitev pod pogojem, da naročnik uporablja s strani TELEING zagotovljeno telekomunikacijsko opremo.

Pogoj, da lahko uporabnik začne uporabljati storitve TELEING, je izvedba dostopa do omrežne priključne točke, po pogojih lastnika bakrenega KTV omrežja, in vključitev naročnika na strani TELEING po prejemu podatkov o omrežni priključni točki. TELEING bo obvestil naročnika o vklopu na servisnih straneh TELEING ali s prevzemnim zapisnikom, najkasneje v roku petih (5) dni po opravljenem priklopu. TELEING bo pričel obračunavati uporabo storitev z dnem vklopa in ne glede na to, kdaj je naročnik aktiviral uporabo storitev.

 

TELEING naročniku zagotavlja maksimalno možno vrsto in kvaliteto naročenih storitev, upoštevajoč parametre linije ter tehnične omejitve. V kolikor preko naročnikove linije ni mogoče zagotavljati storitev, ki jih naročnik naroči, TELEING na pisno zahtevo naročnika prekine naročniško razmerje. Če naročnik navedene zahteve ne poda se šteje, da je pogodba sklenjena s spremenjenimi parametri.

IV. POGOJI, NAČIN IN OBSEG OPRAVLJANJA STORITEV V OMREŽJU TELEING

7. člen

TELEING zagotavlja na svojih spletnih straneh www.teleing.si informacije o:

 • možnostih, vrstah in načinih uporabe storitev TELEING,
 • Cenah storitev TELEING in o morebitnih popustih,
 • Cenah dodatnih storitev
 • vseh podatkih potrebnih za sklenitev naročniškega razmerja s TELEING in - tehničnih parametrih potrebne terminalske opreme
 • Cenah vzdrževanja,
 • spremembah pogodbenih pogojev.

Spremembe cen pričnejo veljati skladno s postopkom opisanim v 31. členu teh splošnih pogojev. Pri določanju cen mednarodne fiksne in mobilne telefonije je TELEING vezan na ponudbo drugih operaterjev, zaradi česar si pridržuje pravico do spremembe cen, ki pričnejo veljati nemudoma po objavi na spletni strani www.teleing.si.

Naročnik je tako dolžan redno spremljati objave na spletni strani, ter stroške ki bi nastali zaradi opustitve te dolžnosti krije sam. Informacije o nekaterih cenah so objavljene tudi na TV vmesniku, naročnik z uporabo le-tega soglaša s cenami. TELEING lahko komunicira z naročnikom storitev s sporočili, poslanimi naročniku v obliki SMS sporočil, preko navadne, elektronske pošte in/ali na drug zanesljiv način.

 

Naročnik lahko preko servisnih spletnih strani ali pisno zahteva uvedbo komunikacije izključno po elektronski pošti, v tem primeru bo TELEING naročniku vsa obvestila pošiljal samo na elektronski naslov, kot ga je naročnik navedel v sklenjeni naročniški pogodbi, ali na drug naslov, Če bo naročnik tako zahteval. Naročnik komunicira s TELEING pisno, na vsako pisno vlogo se mora tudi podpisati, drugače mu jo TELEING pošlje v dopolnitev. Način komunikacije v primeru ugovora je določen v 27. in 28. členu teh splošnih pogojev.

8. člen

TELEING lahko spremeni naročnikove nastavitve ali druge parametre na opremi v lasti TELEING na lokaciji uporabnika.

9. člen

TELEING je dolžan opraviti vključitev in aktiviranje z naročniško pogodbo dogovorjenih storitev TELEING najkasneje v roku trideset (30) dni po podpisu naročniške pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, oziroma po aktivaciji priključka v omrežje TELEING, v primeru da se storitve opravljajo preko optičnega omrežja pa v roku trideset (30) dni od dneva sklenitve pogodbe. V primeru ovir, ki onemogočajo vključitev v dogovorjenem roku, je TELEING dolžan naročniku sporočiti razlog zakaj je do zamude prišlo.

Če TELEING uspe vzpostaviti povezavo do naročnika, vendar krajevna zanka in/ali hišna napeljava ne zagotavljata zahtevanih parametrov za priključitev oz. z naročniško pogodbo dogovorjenih storitev, TELEING naročniku ponudi priključitev z dejansko možnimi parametri. Dejansko možne parametre lahko TELEING naročniku sporoči tudi v postopku odprave prijavljene napake. Če se naročnik s ponujenimi parametri nestrinja, mora o navedenem pisno obvestiti TELEING, saj spremenjeni parametri pomenijo spremembo naročniške pogodbe.

 

Če naročnik ne sprejme priključitve oz. izvajanja naročniške pogodbe z dejansko možnimi parametri, ima pravico pisno odpovedati naročniško pogodbo oz. posamezno naročeno storitev. Kolikor TELEING ne prejme pisne odpovedi naročniške pogodbe oz. posamezne naročene storitve se šteje, da se naročnik s parametri kot jih prejema, ne glede na kakovost delovanja strinja, TELEING pa mu jih lahko skladno z opredelitvijo v naročniški pogodbi tudi zaračunava.

 

Če naročnik uporablja tehnologijo EuroDOCSIS 2.0 ali EuroDOCSIS 3.0, ima TELEING pravico, kjer je to mogoče, da storitev interneta priključi na lastno optično omrežje. Naročnik s podpisom naročniške pogodbe izrecno soglaša s preklopom na optično omrežje TELEING. O navedem bo TELEING naročnika pisno obvestil, kolikor se le-ta s tem ne strinja, ima pravico do odpovedi naročniške pogodbe v roku osmih (8) dni od dneva prejema pisnega obvestila, sicer se šteje, da s spremembo tehnologije soglaša.

10. člen

Če pride do spremembe podatkov, navedenih v naročniški pogodbi, ali podatkov v zvezi z računi, preko katerih naročnik posluje, ali spremembe drugih podatkov in pogojev, ki vplivajo na naročniško razmerje, je naročnik dolžan o tem pisno ali po faksu obvestiti TELEING najkasneje v roku 15 dni po nastanku spremembe.

Naročnik je dolžan vsako želeno spremembo naročniške pogodbe s pisnim dopisom sporočiti TELEING.

Dopis mora biti lastnoročno podpisan s strani naročnika, v primeru pravne osebe pa s strani zakonitega zastopnika pravne osebe. Sprememba, kolikor je le-ta mogoča, bo izvedena najkasneje zadnji dan koledarskega meseca, v katerem je podana oz. v primeru da je podana zadnjih pet (5) dni v mesecu, najkasneje do desetega (10) dne naslednjega meseca. Naročnik lahko naroči spremembo naročniške pogodbe tudi preko servisnih spletnih strani. V kolikor je sprememba podana na takšen način se šteje, da jo je naročil naročnik oz. zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba naročnika, saj je naročnik sam dolžan poskrbeti za varnost podatkov za dostop do servisnih spletnih strani. V primeru da želena sprememba ni mogoča, bo TELEING o navedenem naročnika obvestil.

11. člen

Če naročnik brez utemeljenega razloga odstopi od pogodbe pred priključitvijo, je dolžan

TELEING-ju povrniti dejanske stroške za opravljeno delo.

12. člen

TELEING je dolžan:

 • zagotavljati storitve TELEING v najboljši možni kakovosti, upoštevajoč fizične omejitve linije ter zunanje vplive
 • preprečiti izgubo, spremembo ali dostop do podatkov v svojem omrežju s strani nepooblaščenih oseb glede na razpoložljivo tehnologijo in dejanske možnosti,
 • objavljati Cene svojih storitev in njihove spremembe na predpisan način in sicer na spletni strani TELEING www.teleing.si ter na prodajnih mestih pooblaščenih za sklepanje naročniških razmerij tako, da se ima vsakdo možnost seznaniti z njihovo vsebino,
 • odpraviti napake v najkrajšem možnem času, pri čemer mora začeti z njihovim odpravljanjem v dnevu prijave motnje,
 • na zahtevo naročnika in na njegove stroške izvesti vključitev terminalske opreme, pri čemer mora le-ta ustrezati pogojem iz 21. člena teh pogojev.

TELEING je upravičen:

 • zaračunavati mesečno naročnino in opravljeni promet ter vse ostale storitve TELEING po veljavnem Ceniku,
 • po predhodnem opozorilu od naročnika zahtevati takojšen umik informacij, servisov in storitev, ali omejiti dostop do njih, če so v nasprotju s prisilnimi predpisi ali dobrimi poslovnimi običaji,
 • po predhodnem opozorilu v primeru zaznane možnosti zlorabe začasno preprečiti dostop do nekaterih ali do vseh storitev,
 • po predhodnem opozorilu preprečiti dostop do nekaterih ali vseh storitev, Če naročnik moti funkcionalnost omrežja TELEING,
 • brez predhodnega obvestila izključiti naročnikov priključek, če kršitve naročniške pogodbe ki jih izvaja naročnik pomenijo takojšnjo in resno grožnjo za javni red, javno varnost ali javno zdravje ali povzročajo resne gospodarske ali operativne težave
 • opraviti začasen ali trajni izklop naročnikovega priključka skladno z 24. 28., 29. členom teh splošnih pogojev
 • ob pisnem soglasju naročnika brezplačno objaviti njegove podatke v imeniku in jih posredovati tretjim osebam zaradi sestave in tiska imenikov,
 • prekiniti dobavo storitev TELEING oziroma odpovedati pogodbo v skladu z veljavnimi predpisi in veljavnimi splošnimi pogoji.

TELEING ni odgovoren za:

 • prekinitve in napake oziroma delni ali popolni izpad omrežja, Če je le-to posledica nujnih vzdrževalnih del, naključja ali dogodkov, ki niso pod njegovo kontrolo oziroma na katere ne more vplivati,
 • nepravilnosti nastale zaradi uporabe neustrezne telekomunikacijske opreme ali ravnanja naročnika,
 • škodo, ki nastane zaradi neprimerne, nepravilne ali neustrezne uporabe telekomunikacijske opreme,
 • vsebino in obliko informacij, ki jih tretje osebe objavljajo na internetu,
 • zagotavljanje zaščite in zasebnosti podatkov, prenesenih preko njegovega omrežja,
 • varnost naročnikovih datotek, ki se shranjujejo na računalnikih TELEING (za shranjevanje varnostnih kopij nosi odgovornost izključno naročnik)
 • napake, motnje ter prekinitve v delovanju storitev, ki izvirajo iz tehnično neustrezne hišne napeljave, fizičnih omejitev linije ter kakršnihkoli zunanjih vplivov
 • motnje, nedelovanje storitev ter škodo povzročeno tretjim osebam ali naročniku,
 • Če naročnik ne uporablja opreme skladno s 20. členom teh splošnih pogojev,
 • posredno škodo, izgubljeni dobiček, nepremoženjsko škodo,
 • primere, ki so izrecno opisani v drugih določilih teh splošnih pogojev. 

13. člen

Naročnik je upravičen uporabljati storitve TELEING v dogovorjenem obsegu in kakovosti.

Naročnik je dolžan:

 • pravočasno poravnati svoje obveznosti do TELEING po izdanih računih,
 • po postopku kot je določen v 27. in 28. členu teh splošnih pogojev, najkasneje v roku petnajstih (15) dni od dneva prejema računa oz. od dneva od dneva, ko izve za izpodbijano odločitev ali ravnanje vložiti ugovor,
 • tekoče spremljati svojo porabo na servisnih straneh TELEING in obvestila poslana preko elektronske pošte oziroma objavljena na spletnih straneh TELEING,
 • skrbeti za izbor, zaščito in uporabo dostopnih gesel,
 • preprečiti tretjim osebam nedopustne posege preko omrežnega zaključka v omrežje TELEING ali druga omrežja
 • vzdržati se vseh dejanj in posegov v omrežje TELEING, ki bi lahko imeli za posledico njegovo nepravilno delovanje ali okrnitev njegove integritete,
 • skrbeti za nadzor in varnost terminalske in komunikacijske opreme v svojih prostorih,
 • pri uporabi omrežja TELEING upoštevati predpise v zvezi z avtorskopravnim varstvom,
 • prijaviti napako v delovanju storitev na tel. številko 080 35 38 ali 02 58 48 492.

14. člen

Čas razpoložljivosti storitev TELEING je od 00.00 do 24.00, sedem dni v tednu, vse dni v letu.

15. člen

V primeru načrtovane prekinitve daljše od dveh ur bo TELEING najmanj sedem dni pred tem na svojem spletnem naslovu ali po elektronski pošti obvestil naročnika.

16. člen

TELEING nudi v omrežju TELEING javno dostopne telefonske storitve na fiksni lokaciji naročnika, ki zajemajo:

 • oddajanje in sprejemanje notranjih oziroma mednarodnih klicev,
 • dostop do omrežij in storitev drugih operaterjev,
 • dostop do številk 112 in 113,
 • tonsko izbiranje v primeru analogne priključne točke,
 • preusmeritev ob neodgovorjenem klicu (CFNR), ob zasedeni številki naročnika (CFB) in brezpogojno preusmeritev klica (CFU),
 • omejitev identifikacije klicočega (CLIR),
 • čakajoči klic (CW),
 • klicanemu naročniku identifikacijo klicočega (CLIP),
 • tri točkovno konferenčno zvezo,
 • selektivno zaporo klicev za določene vrste izhodnih klicev (npr. klici v 090, klici v mednarodna omrežja ipd.), kar naročnik lahko naroči zgolj pisno, dopis pa mora vsebovati lastnoročni podpis naročnika ali zakonitega zastopnika naročnika,,
 • uporabnikom telefonskih storitev v omrežju TELEING, ki uporabljajo analogno terminalsko opremo, tonsko izbiranje, ter morebitne druge dopolnilne telefonske storitve v okviru ponudbe telekomunikacijskih storitev TELEING.

TELEING za vse storitve nudi:

 • prijavo napak na tel. številko 02 58 48 492,
 • splošne informacije na tel. št. 02 58 48 490 ali 080 35 38.

V času izpada javnega električnega omrežja ali izpada elektronsko komunikacijskega omrežja ter vzdrževalnih del na omrežju, storitev klica na enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili »112« in storitev klica na telefonsko številko policije »113«, nista dostopni. Naročnik oz. uporabnik si dostopnost storitev ob izpadu javnega električnega omrežja lahko zagotovi sam, z uporabo sistema za brezprekinitveno napajanje (UPS) omrežnih elementov in terminalske opreme.

17. člen

TELEING nudi naročnikom distribucijo signalov radijskih in televizijskih programov v skladu z veljavnimi standardi in priporočili. TELEING ne odgovarja za slabo kvaliteto signalov radijskih in televizijskih programov, če so vzroki na strani njihovih producentov.

O programski shemi radijskih in televizijskih programov v omrežju TELEING odločata TELEING in programski svet. Mesečna naročnina RTV Slovenije ni vključena v mesečno naročnino za storitev distribucije signalov radijskih in televizijskih programov, ki jo naročnik plačuje TELEING. TELEING si pridržuje pravico spreminjati programske pakete.

TELEING ima pravico zatemniti oz. prenehati z radiodifuzno retransmisijo kateregakoli televizijskega programa, v kolikor ga imetniki pravico pozovejo h zatemnitvi. Ker zatemnitev pomeni izvrševanje zakonitih pravic imetnikov ter je skladna s pogodbenimi razmerji ki jih TELEING za namene predvajanja programov sklepa, TELEING za zatemnitev ne odgovarja. Naročnik je seznanjen, da zaradi zatemnitev ni upravičen do dobropisov za storitev televizije pri izdaji mesečnih računov. TELEING naročnika o zatemnitvah obvešča na svoji spletni strani takoj, ko je to mogoče.

18. člen

Če bo TELEING načrtoval uporabo novih ali spremembo obstoječih storitev, bo o tem obvestil naročnika na svojem spletnem naslovu www.teleing.si najmanj 30 dni pred uveljavitvijo spremembe oz. novosti. Če se naročnik s spremembo ne strinja, ima pravico v roku 30 dni od dneva objave predvidene spremembe naročniško pogodbo oz. posamezno spremenjeno storitev pisno odpovedati, sicer se šteje, da z njo soglaša.

19. člen

Naročnik je seznanjen z dejstvom, da je storitev distribucija signalov televizijskih in radijskih programov osnovna storitev in zagotavlja uporabo javno dostopnih telefonskih storitev in širokopasovni dostop do interneta.

V. POGOJI IN POSTOPEK ZA PRIKLJUČITEV TERMINALSKE OPREME NAROČNIKA NA OMREŽJE TELEING

20. člen

Naročnik mora za priključitev terminalske opreme na omrežje TELEING zagotoviti tehnično ustrezno in brezhibno hišno napeljavo in sme uporabljati terminalsko opremo, ki ustreza zahtevam Pravilnika o radijski in terminalski opremi (Ur. l. RS št. 17/2009 z dne 6. 3. 2009, z vsemi spremembami in dopolnitvami) ter Pravilnika o elektromagnetni združljivosti (Uradni list RS, št. 132/06, z vsemi spremembami in dopolnitvami), ter jo mora vzdrževati v ustreznem stanju, ki ne povzroča motenj v omrežju TELEING, oziroma nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi in premoženja in ne ogroža delovanja omrežja TELEING.

Naročnik na javno komunikacijsko omrežje ne sme priključiti radijske ali terminalske opreme, ki ne ustreza zahtevam iz predpisov, ki urejajo radijsko in telekomunikacijsko terminalsko opremo. Oprema ki jo naročnik uporablja mora biti skladna s standardi, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami veljavnega Pravilnika o elektromagnetni združljivosti in standardi, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami veljavnega Pravilnika ki ureja radijsko in telekomunikacijsko terminalsko opremo. Seznam standardov TELEING objavlja na spletni strani www.teleing.si.

21. člen

Priključitev hišne napeljave na omrežno priključno točko izvede TELEING ali njegov pooblaščeni izvajalec.

VI. SPREMEMBA, PRENEHANJE NAROČNIŠKEGA RAZMERJA TER MIROVANJE IN IZKLJUČITEV NAROČNIŠKEGA PRIKLJUČKA

22. člen

Naročniško razmerje se lahko prenese na drugo osebo:

 • če naročnik, ki je fizična oseba, umre
 • ko pravna oseba preneha obstajati zaradi preoblikovanja, razdružitve, združitve ali pridružitve in drugih statusnih sprememb
 • v drugih primerih upoštevajoč te splošne pogoje.

O spremembah iz prve ter druge alineje prvega odstavka tega člena je naročnik oziroma njegov naslednik dolžan obvestiti TELEING v roku in pisno na način, kot je določen v 10. členu teh splošnih pogojev. Za vse stroške nastale zaradi nepravočasnega javljanja navedenih vrst sprememb solidarno odgovarjata novi ter prejšnji naročnik, z izjemo prve alineje, po kateri za nepravočasno javljanje sprememb odgovarjajo dediči.

Za vse ostale primere želenega prenosa naročniškega razmerja je naročnik o tem dolžan pisno obvestiti TELEING, le-ta pa mu v podpis pošlje ustrezen aneks. Naročnik je dolžan zagotoviti, da aneks podpiše tudi prevzemnik. Kolikor aneks ni pravilno ter v celoti izpolnjen, naročniško razmerje ni preneseno niti ni prekinjeno ter vse obveznosti in pravice iz le-tega še vedno izvršuje in za njih odgovarja naročnik, ki je razmerje žele prenesti. Navedeno se smiselno uporablja tudi za uporabniško naročniško razmerje.

 

TELEING kot obliko delnega prenosa naročniškega razmerja na tretjo osebo (uporabnika v uporabniškem naročniškem razmerju ) po lastni presoji nudi tudi uporabniško naročniško razmerje, ki se uredi z ustreznim aneksom.

V primeru ko naročnik prekine naročniško pogodbo, je dolžan uporabnika v uporabniškem naročniškem razmerju o tem pisno obvestiti. Za posledice neobveščanja je izključno odgovoren naročnik.

 

TELEING bo uporabniku v tem primeru ponudil sklenitev naročniške pogodbe. Če uporabnik naročniške pogodbe ne podpiše in vrne na naslov TELEING v roku osmih (8) dni od dneva prejema dopisa, bo TELEING storitve, ki jih je uporabljal uporabnik izključil iz omrežja, saj uporabniško naročniško razmerje preneha s prenehanjem nosilnega naročniškega razmerja. Za dan prejema dopisa se štejeta dva dneva od dneva, ko je TELEING uporabniku poslal pošiljko.

23. člen

(mirovanje, blokada storitev)

TELEING je dolžan na zahtevo naročnika in na njegove stroške po veljavnem Ceniku začasno izključiti celotni naročnikov priključek (mirovanje). Mirovanje se lahko zahteva za dobo najmanj enega (1) in največ šestih (6) mesecev v posameznem koledarskem letu. V času mirovanja naročniku vse pravice in obveznosti iz naročniškega razmerja, z izjemo plačila storitve mirovanja, mirujejo.

 

Zahtevo po začasni izključitvi lahko naročnik poda pisno, po faksu ali preko servisnih spletnih strani, najmanj pet (5) delovnih dni pred datumom izključitve. Naročnik ponovni vklop priključka naroči pisno, po faksu ali preko servisnih spletnih strani, priklop bo izveden takoj ko bo mogoče oz. najkasneje v roku petih (5) delovni dni po prejemu zahteve. V primeru da se priključek ponovno vklopi sredi meseca, je naročnik dolžan poravnati strošek mirovanja za celotni mesec ter sorazmerni del stroškov vključno s stroški naročnin, ki so nastali po vklopu priključka.

 

TELEING je na pisno zahtevo ali zahtevo podano preko servisnih spletnih strani in na stroške naročnika po veljavnem Ceniku, dolžan začasno izključiti storitev odhodnih klicev. Naročnik mora zahtevo za blokado podati najmanj pet (5) delovnih dni pred želenim datumom blokade, v kolikor to stori osebno v eni izmed poslovalnic TELEING, pa bo blokada izvedena še istega dne.

23a. člen

(trajanje naročniške pogodbe)

Naročniška pogodba je sklenjena za nedoločen čas, naročnik jo lahko kadarkoli pisno odpove, pri Čemer odpoved učinkuje najkasneje zadnji dan koledarskega meseca, v katerem je podana oz. v primeru da je podana zadnjih pet (5)dni v mesecu, najkasneje desetega (10) dne naslednjega meseca. Naročnik mora dopis s katerim TELEING obvesti o želeni prekinitvi naročniškega razmerja lastnoročno podpisati in poslati s priporočeno pošto, ter v njem jasno in nedvoumno izraziti svojo voljo. V primeru nejasno izražene volje naročnika se šteje, da prekinitev naročniškega razmerja ni bila zahtevana.

 

Če Naročniška pogodba določa posebni dogovor, zavezo za ohranitev naročniške pogodbe v veljavi še določen čas od dneva sklenitve navedeno pomeni, da je Naročniška pogodba sklenjena za določen čas. Naročnik ima naročniško pogodbo pravico odpovedati pred potekom določenega časa (vezave), vendar je v tem primeru dolžan poravnati tudi pogodbeno kazen kot je določena v naročniški pogodbi, ter strošek izvedbe preklica pogodbe. Odstop od naročniške pogodbe se poda pisno in prične učinkovati šele z dnem plačila pogodbene kazni, sicer je odstop ničen.

Če TELEING z odstopom od pogodbe nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine. Po poteku časa, za katerega je pogodba sklenjena se le ta avtomatsko podaljšuje za obdobje enega (1) leta, naročnik pa jo ima pravico kadarkoli pisno odpovedati po postopku, kot je naveden v predhodnem odstavku.

 

Naročnik mora v primeru prenehanja naročniškega razmerja TELEING poravnati vse obveznosti, nastale do dneva prenehanja naročniškega razmerja. Vse finančne posledice, nastale zaradi nepravočasnega javljanja sprememb, bremenijo naročnika oziroma njegove naslednike.

 

TELEING lahko ob predhodnem opozorilu odpove naročniško razmerje, Če ugotovi, da naročnik kljub opozorilu še naprej krši določila teh splošnih pogojev, naročniške pogodbe ali veljavnih predpisov.

 

TELEING lahko naročniško pogodbo odpove tudi v primeru osebnega stečaja, stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije naročnika. O okoliščinah ki bi lahko vodile do uvedbe tovrstnih postopkov, je naročnik dolžan obvestiti TELEING ter nosi vse posledice nepravočasne obvestitve. TELEING lahko odpove naročniško pogodbo z odpovednim rokom trideset (30) dni v primeru, če se zaradi komercialnih razlogov odloči za prenehanje ponujanja storitev v bakrenem KTV omrežju na katerega je vezan naročnikov priključek.

24. člen

TELEING je dolžan naročnika o razlogih za začasno izključitev zaradi neplačila predhodno pisno obvestiti ter mu določiti petnajst (15) dnevni rok za odpravo kršitev. Če naročnik v navedenem roku ne odpravi kršitev, ima TELEING pravico kadarkoli po tem roku (in ne nujno nemudoma po preteku petnajst dni od opozorila) začasno izključiti naročnikov priključek. Z istim obvestilom TELEING naročnika obvesti tudi o posledicah, ki nastanejo če naročnik niti po tridesetih (30) dneh od dneva začasne izključitve ne odpravi kršitev. V tem primeru lahko TELEING kadarkoli po poteku tega roka (in ne nujno nemudoma po preteku tridesetih dni od opozorila) opravi trajno izključitev priključka, s čimer Naročniška pogodba preneha.

Naročnik mora ob plačilu zapadlih terjatev po opominu po pošti naslovljeni na Računovodsko službo , po faksu na št. 02 58 48 491 ali po elektronski pošti na info@teleing.si poslati potrdilo o plačilu. TELEING bo ponovni vklop opravil v najkrajšem možnem času, naročnik ni upravičen do dobropisa niti odškodnine za čas, ki bo pretekel od prejema potrdila o plačilu do ponovnega vklopa.

 

V primeru drugih kršitev naročniške pogodbe, kot so določene v 28. členu teh splošnih pogojev (z izjemo pete in devete alineje), lahko TELEING naročnika začasno izključi iz omrežja po sledečem postopku.

V primeru lažjih kršitev TELEING naročnika pisno pozove naj preneha s kršitvami, v primeru da naročnik v roku treh (3) dni s kršitvami ne preneha, se opravi začasni izklop.

V primeru težjih kršitev TELEING naročnika telefonsko obvesti o kršitvi, zaradi katere nemudoma po telefonskem obvestilu izključi njegov priključek, ter mu še istega dne pošlje tudi pisno obvestilo. Priključek se vključi, ko naročnik TELEING pisno sporoči, da je s kršitvami prenehal. TELEING naročnika o začasnem izklopu ni dolžan predhodno obvestiti, če kršitev pomeni takojšnjo in resno grožnjo za javni red, javno varnost ali javno zdravje ali povzročanje resnih gospodarskih ali operativnih težav. Če naročnik ponovno izvaja kršitve, kljub opozorilu ali začasnem izklopu, ima TELEING pravico do odpovedi naročniške pogodbe, ki bo izvedena v roku osmih (8) dni od dneva prejema obvestila s strani naročnika. V vmesnem času ima TELEING pravico naročnikov priključek začasno izključiti iz omrežja.

V primeru začasne ali trajne izključitve naročnik ni upravičen do povrnitve mesečne naročnine, ali nadomestitve škode, ki bi jo z izključitvijo utrpel.

24a. člen

TELEING v naročnikovem imenu odjavi le storitve, za katerih odjavo ga je naročnik pisno pooblastil v naročniški pogodbi. TELEING je dolžan odjavo izvesti najkasneje v roku štirinajstih (14) dni po priklopu svojih storitev. TELEING ne odgovarja za neizvršeno ali nepravočasno odjavo storitev, ki je posledica nepravilno ali nepopolno izpolnjenega pooblastila za odjavo, ali napake na strani prejšnjega operaterja.

VII. REKLAMACIJE, NAČIN ZARAČUNAVANJA STORITEV IN NJIHOVEGA PLAČEVANJA 

25. člen

TELEING izdaja svojim naročnikom za uporabo storitev TELEING mesečne račune. Za obračun storitev TELEING se uporabljajo podatki družbe TELEING. Cene storitve TELEING so določene v Ceniku. Informacije o Cenah in storitvah so dostopne na sedežu družbe TELEING, na telefonski

številki 080 35 38 in spletnih straneh družbe TELEING www.teleing.si.

Naročnina se obračuna in plačuje za preteklo obračunsko obdobje. Naročnina se obračuna od vklopa do zadnjega dne obračunskega obdobja. TELEING lahko naročnino zaračuna tudi za čas ko je naročnik začasno izklopljen.

Na mesečnem računu se Cene klicev v slovenska stacionarna omrežja, v slovenska mobilna omrežja ter v tujino prikazujejo po tehtani povprečni Ceni stacionarnih omrežij v katera je naročnik izvršil klice v posameznem mesecu. Enako velja tudi za vse druge klicne postavke.

26. člen

Osnovne in druge (dodatne) storitve se obračunajo za preteklo obračunsko obdobje.

TELEING bo račun izstavljal zbirno po skupinah storitev.

 1. TELEING je dolžan naročniku zagotoviti razčlenjen račun za javno dostopne telefonske storitve po osnovni stopnji razčlenjenosti, ki vsebuje:
 2. obračunsko obdobje
 3. morebitno priključnino
 4. vrsto in znesek vseh morebitnih drugih enkratnih plačil v obračunskem obdobju, za katerega se izdaja račun
 5. naročnino
 6. vrsta in znesek vseh morebitnih drugih mesečnih plačil
 7. število klicev, trajanje teh klicev, število obračunskih enot, znesek, ločeno za:
  notranje klice,
  mednarodne klice,
  klice v mobilna javna komunikacijska omrežja
  klice premijskih storitev,
  prenos podatkov;
 8. vrsta in znesek za morebitne druge opravljene storitve
 9. skupni znesek računa.

Osnovna stopnja razčlenitve računa se naročniku pošlje brezplačno in ob izstavitvi vsakega računa TELEING nudi tudi višjo stopnjo razčlenjenosti računa ki vsebuje podatke o: datumu in uri opravljenega klica, dolžini klica v minutah, številki klicočega ali klicanega, vrednost posameznega klica, navedbo omrežja pri posameznem odhodnem klicu, skupni pregled prometa po posameznih omrežjih z navedbo števila klicev, dolžne minut klicev, Ceno minute ter vrednostjo.

Naročnik lahko višjo stopnjo razčlenjenosti računa (izpisek klicev) naroči pisno z dopisom, poslanim na naslov operaterja, v katerem opredeli želeno vrsto (odhodni ali dohodni klici). Višja stopnja razčlenjenosti se naročniku zaračuna skladno s Cenikom. Ker je operater dolžan prometne podatke ki se nanašajo na naročnika redno brisati, lahko naročnik zahteva izpisek klicev zgolj za obdobje zadnjih treh mesecev pred podajo pisnega zahtevka.

Operater izda razčlenjeni račun višje stopnje s takšno stopnjo členitve klicanih in klicočih oseb, pri kateri ni mogoče razpoznati njihove identitete, tako da izpusti oziroma izbriše zadnja tri mesta telefonskih številk. Celotno telefonsko številko klicane in klicoče osebe sme operater razkriti le na izrecno pisno zahtevo naročnika, ki ji ta priloži pisno soglasje te osebe. Identitete klicanih in klicočih oseb operaterju ni potrebno prikriti v primerih razčlenjenega računa za klice med telefonskimi številkami istega naročnika. Razčlenjeni račun višje stopnje operater izda v elektronski obliki, razen če naročnik ne zahteva drugače.

 

Če naročnik v 15 dneh po zaključku obračunskega obdobja (koledarski mesec), ne prejme računa, je o tem dolžan nemudoma pisno obvestiti TELEING, sicer se šteje, da je račun prejel 15. dan v mesecu za pretekli mesec.

Naročnik je dolžan vse svoje obveznosti poravnati v roku desetih (10) dni od datuma izstavitve računa. Naročnik je dolžan poravnati tudi vse stroške, ki so nastali zaradi nepooblaščene rabe njegovega gesla ali opreme.

Naročnik je TELEING dolžan poravnati tudi stroške opomina.

Če bo naročnik med obračunskim obdobjem bistveno presegel povprečno mesečno porabo in Če bo obstajal sum, da je prišlo do zlorabe, bo TELEING o tem obvestil naročnika.

27. člen

Vsak naročnik ali končni uporabnik, imata pravico do ugovora zoper odločitev ali ravnanje TELEING v zvezi z dostopom do storitev ali njihovim izvajanjem, po opisanem postopku. Zaradi varstva osebnih podatkov se odgovor na ugovor, ki ga vloži končni uporabnik, pošlje neposredno naročniku. Rok za vložitev ugovora je petnajst (15) dni od dneva, ko je naročnik oz. Končni uporabnik izvedel za izpodbijano odločitev ali ravnanje TELEING. Ugovor mora biti obrazložen in podpisan s strani naročnika ali končnega uporabnika. TELEING bo na vsak pisni ugovor pisno odgovoril v roku 15 dni. TELEING ima pravico rok za odgovor iz utemeljenih razlogov podaljšati, s čimer naročnik oz. uporabnik izrecno soglaša. Ugovor zoper izstavljeni račun ne zadrži obveznosti plačila njegovega nespornega dela.

Naročnik lahko poda ugovor pisno po navadni pošti na naslov operaterja, s pripisom »Za reklamacijsko službo«, po elektronski pošti na naslov info@teleing.si, ali ustno s klicem na tel. št. 02 58 48 490 ali 080 35 38. V primeru ustne vložitve ugovora je naročnik dolžan izrecno opozoriti, da želi vložiti ugovor. Če naročnik operaterja ne opozori, se šteje, da ugovor ni vložen, vloga naročnika pa se obravnava kot prijava napake.

Če TELEING ne ugodi naročnikovemu ugovoru, ali če o njem ne odloči v 15 dneh od njegovega prejema, lahko naročnik vloži pritožbo na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, Ljubljana. Če naročnik vloži ugovor na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, je o navedenem dolžan nemudoma pisno obvestiti TELEING.

TELEING se zavezuje, da v primeru vložitve ugovora ali pritožbe do pravnomočnega zaključka postopka ne bo izklopil naročnika iz omrežja TELEING oziroma mu ne bo prenehal zagotavljati storitve, če bo naročnik v roku poravnal nesporni del računa ter TELEING na dan vložitve ugovora pri Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije o navedenem pisno obvestil. Določila tega odstavka ne veljajo za neizpolnjevanje naročniške pogodbe s strani naročnika, ki izhaja iz obveznosti za katere naročnik ni vložil ugovora, oz. ga je, pa je postopek že pravnomočno zaključen.

TELEING ne odgovarja za izključitev priključka, če naročnik ni vložil ugovora na opomin pred izključitvijo, vendar pa se po izključitvi priključka na podlagi naročnikovega ugovora ugotovit, da je bil izklop opravljen zaradi opravičljive napake na strani TELEING (npr. sistemska napaka). Enako velja za primer, če naročnik račun poravna, pa pri tem navedene napačen sklic in plačilo ni knjiženo.

27a. člen

Naročnik je upravičen do priznanja dobropisa za zaračunane storitve, kolikor TELEING v reklamacijskem oz. ugovornem postopku ugotovi, da le-te niso bile izvedene v skladu s pogodbeno dogovorjeno kakovostjo, če so izpolnjeni sledeči pogoji. Naročnik ali uporabnik je dolžan nedelovanje storitev oziroma napako v delovanju storitev telefonsko prijaviti na tel. št. 02 58 48 492 nemudoma ob zaznavi. Naročnik je dolžan v roku petnajstih (15) dni od dneva, ko je prejel račun vložiti ugovor skladno s predhodnim členom.

V primeru utemeljenosti naročnikovega ugovora, bo TELEING za obdobje nedelovanja ali motenega delovanja storitve, naročniku v odgovoru na reklamacijo računa priznal dobropis, v sorazmernem delu naročnine za posamezno nedelujočo storitev oz. v sorazmernem delu naročnine za posamezno moteno storitev. Najvišji možni znesek dobropisa za obdobje za katerega je naročnik podal ugovor, pomeni dobropis celotne naročnine za nedelujočo storitev v tem obdobju, najnižji možno znesek pa 1 €. TELEING ne prizna dobropisa za opravljene telefonske pogovore in morebitne druge opravljene storitve. Naročniku se ne povrne škode niti izgubljenega dobička, ki bi mu zaradi nedelovanja ali motenega delovanja storitve nastala, razen če je bilo nedelovanje ali moteno delovanje posledica naklepnega ravnanja TELEING.

Če naročnik ne reklamira računa oz. ne ugovarja v navedenem roku in ne prijavi napake v delovanju storitev oz. nedelovanja storitev ob njeni zaznavi, ni upravičen do dobropisa za zaračunane storitve.

TELEING ima pravico zavrniti reklamacijo računa oz. ugovor, ali jo/ga zavreči skladno s splošnimi pogoji, o delovanju oz. motenem delovanju storitev pa presoja na podlagi lastnih tehničnih podatkov o delovanju naročnikove linije. TELEING v nobenem primeru ne odgovarja za izgubljeni dobiček, posredno ter nepremoženjsko škodo.

VIII. ZAČASNA IZKLJUČITEV, PRENEHANJE POGODBE IN REŠEVANJE SPOROV

28. člen

TELEING lahko naročnikov priključek začasno izključi v naslednjih primerih:

 • Če v omrežju TELEING povzroča tehnične motnje,
 • Če s svojim delovanjem onemogoča ali ovira normalno delo ostalim naročnikom,
 • Če poskuša razbiti zaščitne sisteme omrežja TELEING ali kateregakoli drugega sistema,
 • Če poskuša priti do podatkov, za katere ni pooblaščen,
 • Če kršitve naročniške pogodbe ki jih izvaja naročnik pomenijo takojšnjo in resno grožnjo za javni red, javno varnost ali javno zdravje ali povzročajo resne gospodarske ali operativne težave, tudi brez predhodnega opozorila,
 • Če ne poravna svojih obveznosti iz naročniškega razmerja niti v roku osmih (8) dni po izdaji opomina,
 • Če naročnik, ki trži storitve v omrežju TELEING, kljub opozorilu ne upošteva splošnih pogojev in odredb TELEING, dobrih poslovnih običajev ali veljavnih predpisov,
 • Če naročnik brez soglasja TELEING proti plačilu nudi storitve TELEING drugim uporabnikom,
 • Če ne sporoči sprememb podatkov v skladu z 10. členom teh splošnih pogojev,
 • Če pri uporabi premijskih storitev (090, 080, videoteka, snemalnik ipd.) po lastni presoji TELEING naročnik oz. uporabnik občutno preseže porabo povprečnega uporabnika ter stroškov le-te ne poravna v roku dveh (2) dni od dneva prejema pisnega obvestila TELEING
 • v drugih primerih kršitev naročniške pogodbe s strani naročnika.

29. člen

TELEING lahko naročnikov priključek trajno izključi v naslednjih primerih:

 • Če kljub pisnem opozorilu ali kljub začasnem izklopu kot določeno v predhodnem členu, ponovno izvaja kršitve,
 • Če v roku trideset (30) dni po začasni izključitvi ali kadarkoli po tem roku, Če kljub opominu v 30 dneh po začasni izključitvi ne poravna svojih obveznosti,
 • Če izpolni pogodbo z lažnimi oziroma neresničnimi podatki. Naročniška pogodba s trajno izključitvijo preneha.

 

 

IX. OBDELAVA PODATKOV

30. člen

Podatki, ki se nanašajo na naročniško in uporabniško naročniško razmerje predstavljajo poslovno skrivnost TELEING.

TELEING bo podatke v zvezi z naročniškim in uporabniškim naročniškim razmerjem obdeloval v skladu z veljavno zakonodajo. Pridobljene podatke bo uporabljal za sklepanje, izvajanje, spremljanje in prekinitev naročniške pogodbe, zaračunavanje storitev, pripravo in izdajanje naročniških imenikov (ob predhodni privolitvi naročnika), za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo ter uveljavljanje pravic operaterja.

 

TELEING zbira in obdeluje o naročnikih ter uporabnikih naslednje podatke: ime in priimek oziroma firmo/naziv pravne osebe, ime in priimek odgovorne osebe pravne osebe, ime in priimek kontaktne osebe, naslov stalnega začasnega prebivališča/sedež naročnika, naslov priključka, davčno in/ali matično številko, prometne podatke za vse naročene storitve ter vse ostale informacije in podatke, ki so po presoji TELEING potrebni za izvrševanje naročniške pogodbe.

 

Naročnik in uporabnik s sklenitvijo naročniške pogodbe izrekata izrecno predhodno soglasje, da TELEING od tretjih oseb pridobi in obdeluje tudi EMŠO, ki pa ga sme uporabljati izključno za namene izvršilnega postopka v primeru neizpolnjevanja obveznosti s strani naročnika/uporabnika. TELEING za namene trženja elektronskih komunikacijskih storitev in/ali izvajanja storitev z dodano vrednostjo obdeluje naslednje podatke: prometne podatke za storitve telefonije, interneta ter televizije, in sicer izključno v obsegu in za čas, ki je potreben za običajno izvajanje trženja in/ali izvajanja storitve z dodano vrednostjo. Naročnik oz. uporabnik v uporabniškem naročniškem razmerju ima pravico, da kadarkoli pisno preklice soglasje za obdelavo podatkov, kot so opredeljeni v tem odstavku.

TELEING sme, izključno za namene zagotovitve izpolnjevanja naročniške pogodbe s strani naročnika ali uporabnika (za izterjavo neporavnanih obveznosti, za preverjanje plačilne sposobnosti) tudi sam pridobivati podatke o naročnikih in uporabnikih v uporabniškem naročniškem razmerju, vse v skladu z veljavnimi predpisi.

TELEING lahko podatke po lastni presoji posreduje tretjim osebam ter jih le-te lahko obdelujejo, vse pod pogojem da je s takšnimi tretjimi osebami v pogodbeno poslovnem odnosu, da je to potrebno za izvrševanje naročniške pogodbe ter da ob tem spoštuje veljavne predpise.

TELEING lahko podatke po lastni presoji pridobi od tretjih oseb ter jih lahko obdeluje, vse pod pogojem, da je s takšnimi tretjimi osebami v pogodbeno poslovnem odnosu, da je to potrebno za izvrševanje pogodbe s tretjimi osebami ter da ob tem spoštuje veljavne predpise.

TELEING lahko, skladno z veljavnimi predpisi zbrane podatke uporablja za neposredno trženje, za kar naročnik in uporabnik s sklenitvijo naročniškega razmerja izreka izrecno predhodno soglasje.

Naročnik oz. uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko servisnih spletnih strani) zahteva, da TELEING trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja. TELEING bo v primeru takšne pisne zahteve najkasneje v 15 dneh preprečil uporabo podatkov za namen neposrednega trženja. Naročnik bo o navedeni preprečitvi obveščen v roku nadaljnjih petih (5) dni, preko servisnih spletnih strani, telefonsko ali pisno.

Šteje se, da naročnik in uporabnik s sklenitvijo naročniškega razmerja izrekata izrecno predhodno soglasje za obdelavo podatkov, kot je navedeno v tem členu.

X. SPREMEMBA POGODBE TER SPLOŠNIH POGOJEV

31. člen

TELEING lahko v skladu s svojo poslovno politiko spremeni te splošne pogoje ter pogoje naročniške pogodbe, o navedenem pa mora seznaniti naročnika z objavo na uradni spletni strani www.teleing.si. Sprememba mora biti objavljena trideset (30) dni pred pričetkom veljavnosti le-te. Če naročnik pogodbe oz. posamezne storitve ne odpove pisno v roku trideset (30) dni od dneva objave spremembe, se šteje, da s spremembo soglaša. Izjema od navedenega postopka je določena v 7. členu teh splošnih pogojev.

Ljubljana, dne 19.12.2017

TELEING d.o.o.

Direktor Marko ŠTER

TELEING d.o.o.je bil registriran pri Okrožnem sodišcu v Murski Soboti, pod vložno številko 1/02208/00. Znesek osnovnega kapitala 33.383,40 EUR. 

IBAN RAČUN pri NLB d.d. SI56 0234 3001 9818 888 Matična številka: 5932181000

ID številka za DDV SI87099861